اکبر جوجه 700-800 گرم سیمین

۶۹.۰۰۰ تومان

هم کارتنی هم جزئی