اکبر جوجه 900-1000 گرم سیمین

۶۵.۰۰۰ تومان

هم کارتنی و هم جزئی