اکبر جوجه 900-1000 گرم سیمین

۱۳۸.۰۰۰ تومان

هم کارتنی و هم جزئی